Termín závodu: 4. září 2021

CROSSOVÝ BĚH

Tento úsek povede převážně po lesních cestách a volným terénem. Postupně vystoupáte až k rozhledně. Start úseku bude na místní komunikaci ulice Hradecká ve Březové nad Svitavou, proti hlavnímu vstupu na víceúčelové sportovní hřiště, kde předáte pomyslný štafetový kolík do druhého úseku - XC MTB. Délka úseku bude 2.900 m. (viz. přiložená mapka)CROSS COUNTRY MTB

Na tento úsek závodu opět odstartujete po předávce od víceúčelového sportovního areálu. Po krátkém asfaltovém úseku odbočíte vpravo a budete přes lesní cesty a traily stoupat opět až k rozhledně. Převážná část úseku k poslední předávce bude klesat po modrém trailu. Délka úseku 4500 výživných metrů.(viz. přiložená mapka)


IN-LINE BRUSLE(sportovní invalidní vozíky a handbike)

Úsek bude veden po cyklostezce podél řeky Svitavy od víceúčelového sportovního areálu přes místní část Brněnec - Podlesí na křižovatku u mlýnu a zpět. Předpokládaná délka úseku cca 5500 m. Tento úsek závodu lze absolvovat i na invalidním vozíku, handbiku a pod. Prosíme do přihlášky upřesnit typ prostředku na kterém se zúčastníte.


MTB TRAIL

Po předání vyráží poslední účastník štafety opět do krátkého zaváděcího asfaltového úseku. Za odbočením vpravo už vás prověří náročné stoupání po turistické cestě k rozhledně, následovat bude krátká rovinka podél pole k nájezdu do černého trailu. Ten vám ve své flow verzi bude společníkem až po nájezd do cílové rovinky na asfaltovém úseku do prostoru startu a cíle.  Předpokládaná celková délka do 1700 m.


Mapa trasy MTB TRAIL

Délka trasy 1,6 km

Mapa trasy In-line

Délka trasy 5 km


Pravidla závodu: 

-pořadatel závodu (dále jen Pořadatel) neodpovídá za věci odložené či odcizené v areálu  

- závodníci výslovně berou na vědomí a souhlasí, že se zúčastňují závodu na vlastní nebezpečí, dobrovolně a na vlastní odpovědnost (viz. registrace).

-závodník bere na vědomí, že povinnou součástí sportovní výstroje pro účast v závodě jsou:

1. úsek - běh - bez omezení 

2. úsek - xc mtb - certifikovaná bezpečnostní přilba

3. úsek - in-line brusle - certifikovaná bezpečnostní přilba

4. úsek - mtb trail - certifikovaná bezpečnostní přilba + certifikovaný chránič páteře

 -za stav sportovní výstroje a vybavení si odpovídá účastník sám.

-každý účastník je povinen při jízdě na úsecích 2, 3 a 4 použít certifikovanou bezpečnostní cyklistickou přilbu, kterou musí mít nasazenu na hlavě po celou dobu závodu.

-závodník byl seznámen se všemi bezpečnostními pravidly závodu, a to zejména s tím, že úsek č. 3 je veden po veřejné cyklostezce a místních komunikacích za běžného provozu, který bude regulován pořadateli, případně hlídkami MP Březová nad Svitavou a platí pro něj všechna pravidla, jako pro ostatní účastníky silničního provozu

-každý závodník se s tratí seznámí individuálně

-k závodu smí být užito pouze jízdní kolo bez jakéhokoliv alternativního pohonu ( např. elektrokolo a pod. nejsou povoleny)

-předjíždění závodníků v místech se zúženým profilem trati je možné pouze v rámci fair play

-předjíždění na 4. úseku je zakázáno v celé délce černého trailu (výjimku tvoří pouze objetí závodníka s defektem, či po pádu bez vážného následku - jinak platí povinnost zajistit takovémuto závodníkovi bezodkladnou pomoc)

-závodník je povinen respektovat a uposlechnout všech pokynů pořadatele závodu, respektive osob pořadatelem pověřených k organizaci závodu.

-každý účastník je povinen mít uzavřeno zdravotní pojištění na dobu závodu pro případné ošetření záchrannou službou nebo hospitalizaci.

-pořadatel si vyhrazuje právo přerušit či ukončit závod za situace, při které by mohlo být ohroženo bezpečí závodníků.

-pořadatel neposkytuje účastníkům pojištění (zdravotní, úrazové, odpovědnosti, apod). Pokud je potřeba pojištění nějakého druhu, je na účastníkovi si jej sjednat samostatně, zejména zdravotní pojištění pro případné ošetření / hospitalizaci. Případné náklady budou účtovány účastníkovi.

 -závodník se nesmí účastnit, pokud by jeho účast porušila aktuální nařízení vlády týkající se opatření proti šíření nemoci COVID-19  

-v den závodu při prezentaci předá každý kapitán družstva "prezenční souhlas" s pravidly závodu podepsaný všemi členy družstva 

-každý závodník je povinen do formuláře k registraci uvést užívané léky a případné alergie či jiné důležité zdravotní údaje pro případ ošetření.

-na závodě dochází k pořizování obrazových záznamů (foto, video) pro potřeby Pořadatele. Veškeré obrazové i zvukové záznamy a podobizny účastníků pořízené během závodu mohou být použity k vlastní propagaci Pořadatele nebo k propagaci jeho partnerů bez jakéhokoliv nároku účastníků na jakoukoliv odměnu

V případě, že bude konání závodu dne 4. 9. znemožněno z důvodu mimořádné nepředvídatelné a nepřekonatelné překážky vzniklé nezávisle na vůli pořadatele závodu (dále jen "vyšší moc") nebo zákazu konání závodu z důvodu přijetí legislativních mimořádných a ochranných opatření, se startovné nevrací a závod bude přesunut na vhodný termín, kdy bude moci být uspořádán. Startovné bude v takovém případě převedeno na nový vhodný termín závodu. Startovné musí být navráceno závodníkům, jestliže závody nebudou pro přetrvávající překážky uspořádány do 24 měsíců ode dne původního termínu nekonaného závodu. Za vyšší moc se považuje zejména epidemie, ozbrojené konflikty a přírodní katastrofy.


                   PROHLÁŠENÍ - prezenční souhlas pdf 

Informace k prezentaci:

Součástí registrace je i automatická možnost úhrady startovného. Poslední termín pro přihlášení je      23. 8. 2021.  Startovné za družstvo činí 1.111,- Kč v předprodeji (Nejpozději však 27. 8. 2021) a 1.500,- Kč v den konání na místě.  Pro závod je z důvodu bezpečnosti stanoven limit 30 družstev. Variabilní číslo je rok konání závodu, tedy 2021 + startovní číslo od 1 do 30. (např. 20211, 20212, atd.) Systém toto číslo automaticky vygeneruje a s přiděleným startovním číslem pro vás  budou v den závodu nachystány veškeré podklady. (startovní čísla pro každého člena družstva, parkovací karta pro tým, karta pro každého účastníka, která vás bude opravňovat ke vstupu do zóny určené pouze pro závodníky, poukázky na odběr jídla a občerstvení. Předpokládáme, že prezentace bude probíhat v den konání závodu od 10:00 - 13:00. K dispozici budete mít společný stan v uzavřené zóně na víceúčelovém sportovním areálu ul. Dlouhá ve Březové nad Svitavou. Připraven bude i bezbariérový přístup s případnou pomocí pořadatelů. Prosíme i o doplnění poznámky v případě, že na in-line úseku bude startovat závodník  - závodnice na sportovním invalidním vozíku, či handbiku. Osoby mladší 18-ti let mohou startovat pouze se souhlasem zákonného zástupce. Odpovědnost za registraci takové osoby nese kapitán týmu a vyplívá to automaticky z formuláře na stránkách v registračním systému Nazavody.cz. 
!!! Prosíme o vytištění přiloženého formuláře PROHLÁŠENÍ, který kapitán odevzdá pořadatelům v den konání při registraci. V případě jakýchkoliv dotazů se můžete obrátit telefonicky, nebo e-mailem na pořadatele závodu. (sekce Kontakty) 
Startovné je v plné výši přímo vloženo na transparentní účet Veřejné sbírky pro Vaška a Martina a dále s ním bude nakládáno v souladu s podmínkami pro vyhlášenou veřejnou sbírku. Náklady na samotný závod, stejně jako třeba občerstvení, či věcné ceny, jdou plně na vrub pořadatele. Zaplacením startovného tedy přímo podpoříte veřejnou sbírku. (viz. sekce Veřejná sbírka)